[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

Artikel 1 algemene

1.1. Definities
a. huis van ID: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met House of ID.
C. Overeenkomst: de toewijzings overeenkomst tussen de cliënt en het huis van ID.
1,2 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de cliënt afsluit met House of ID. De toepasselijkheid van eventuele aankoop-of andere voorwaarden van de cliënt wordt expliciet afgewezen.
1,3 eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 als een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden ongeldig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het huis van ID en de cliënt gaan vervolgens in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij rekening wordt gehouden met het doel en de reikwijdte van de oorspronkelijke bepaling, indien en voor zover mogelijk.

Artikel 2 uitvoering van de opdracht

House of ID zorgt ervoor dat de opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de due Care en kwaliteitseisen.

Artikel 3 levertijd

3.1. De door House of ID gespecificeerde levertijden kunnen niet als uiterste termijn worden beschouwd.

3.2. De levertijd begint wanneer de klant een schriftelijke of elektronische bevestiging van House of ID heeft ontvangen. Artikel 4 verkregen en documenten

De cliënt mag de informatie en documenten die zijn verkregen in het gedrag van zijn eigen bedrijf (in het geval van een rechtspersoon) of in het privéleven (in het geval van een natuurlijke persoon) alleen gebruiken. Het is niet toegestaan om deze informatie en documenten openbaar te maken, te reproduceren of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 4 informatie en documenten verkregen

De cliënt mag de informatie en documenten die zijn verkregen in het gedrag van zijn eigen bedrijf (in het geval van een rechtspersoon) of in het privéleven (in het geval van een natuurlijke persoon) alleen gebruiken. Het is niet toegestaan om deze informatie en documenten openbaar te maken, te reproduceren of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 prijs

5.1. De vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
5.2. De in algemene zin vermelde prijzen (zoals de prijzen die worden vermeld in eerdere bestellingen, offertes, op de website of in advertenties) kunnen op elk moment door House of ID worden gewijzigd.

Artikel 6 betaling

6.1. De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, op een wijze die door het huis of de ID op de factuur wordt aangegeven.

6.2. In geval van niet-of te late betaling, zal de cliënt vanaf de vervaldag van de factuur een wettelijke rente verschuldigd zijn tot de datum van de volledige betaling van de openstaande bedragen. Bovendien zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te innen voor rekening van de cliënt.

6,3 als de klant besluit om de woning te koop uit de verkoop te verwijderen, blijft de claim van huis van ID op de klant. De klant verbindt zich er ook toe om het huis van ID factuur in Calpe op tijd te betalen.

Artikel 7 aansprakelijkheid

7.1. House of ID kan de volledige juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en documenten niet garanderen. House of ID is dus niet aansprakelijk, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid, voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de dienst (en) verstrekt door huis van ID.

7.2. House of ID is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie en documenten. House of ID garandeert niet dat de geleverde diensten het gewenste resultaat zullen leveren of bereiken.

7.3. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan House of ID aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan huis van ID worden verstrekt. Indien de cliënt deze informatie niet heeft verstrekt, is House of ID niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Als de informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig wordt verstrekt aan House of ID, heeft House of ID het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. House of ID is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, omdat huis van ID is begonnen met de onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de klant zijn verstrekt, tenzij de onnauwkeurigheid of onvolledigheid bekend had moeten zijn aan huis van ID.

7.5. House of ID is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsonderbreking.

7.6. Indien House of ID niettemin aansprakelijk moet zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van (het gedeelte van) de toewijzings overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7. Alle aanspraken op het huis van ID die niet binnen 2 jaar na afloop van hun oorsprong zijn ingediend bij het huis van ID, vervallen.

Artikel 8 overmacht

8.1. In het geval dat de uitvoering van de opdracht niet mogelijk is wegens overmacht, wordt House of ID vrijgegeven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt ook verstaan een omstandigheid waarover huis van identificatie geen enkele invloed kan of kan hebben.

Artikel 9 klachtenregeling

9.1. Klachten moeten schriftelijk of elektronisch kenbaar worden gemaakt aan huis van ID binnen 30 dagen na ontvangst van de geleverde zaken, bij gebreke waarvan de mogelijkheid om een klacht in te dienen vervalt.

9.2. Als een klacht gerechtvaardigd is, zal House of ID het werk nog steeds uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden voor de klant. Dit laatste moet schriftelijk of elektronisch kenbaar worden gemaakt door de cliënt. Als het niet langer mogelijk of nuttig is om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zal de factuur worden aangepast aan een lager bedrag of aan nul. In dat geval is House of ID alleen aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. huis van ID is te allen tijde gemachtigd om een opdracht niet af te handelen.

10.2. Indien de cliënt heeft verzocht om opschorting van betaling of verkeert in een staat van faillissement, is House of ID gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

10.3. House of ID is verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens die zij van de cliënt ontvangt te handhaven, behalve voor zover een wettelijke regeling vereist dat het huis van ID communiceert.

10.4. House of ID heeft het recht om bestanden en alle daarin vervatte documenten, inclusief documenten van de klant, van de archieven zonder verdere kennisgeving te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer zijn verstreken nadat House of ID de opdracht heeft uitgevoerd.

Artikel 11

11,1 in het geval van het huren van meubelen en/of toebehoren van huis van ID, zal de cliënt ervoor zorgen dat deze correct worden gebruikt en zal het zo veel mogelijk schade en/of diefstal van die meubels en/of accessoires voorkomen. De duur van de huur van meubelen en/of toebehoren is vastgelegd in de toewijzings overeenkomst.

11,2 de nutsvoorzieningen, namelijk gas, water en elektriciteit, zullen in het huis aanwezig zijn door en ten koste van de cliënt en kunnen worden gebruikt door House of ID.

11,3 in het geval dat het meubilair en de accessoires beschadigd of gestolen zijn wegens nalatigheid van de cliënt, zijn de daaruit voortvloeiende schade ten laste van de cliënt.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]